Algemene voorwaarden voor acties

Algemene voorwaarden acties

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op alle promotionele acties van Hofstra Schildersgroep

Artikel 1: Algemeen

 • Deze actie wordt georganiseerd door Hofstra Schildersgroep. Zij behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment correcties en/of wijzigingen aan te brengen in deze actie op weblog.roompotparken.nl of de toegang tot deze site of onderdelen van deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat wenselijk of noodzakelijk wordt geacht.
 • Ondanks de uiterste zorg die besteed is aan de betrouwbaarheid en actualiteit van deze actie is Hofstra Schildersgroep BV, noch de overige deelnemende partijen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden en/of technische storingen. Aan de informatie op de website van www.hofstraschilders.nl danwel de informatie verkregen via overige kanalen kan geen rechten worden ontleend.
 • Het doel van deze (promotionele) actie is het promoten van de producten c.q. de diensten welke onderwerp is in c.q. van het promotionele kansspel door middel van het verstrekken van prijzen aan deelnemers die deze prijzen rechtmatig gewonnen hebben.

Artikel 2: Deelname

 • Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze voorwaarden en stemmen door deelname aan het promotionele kansspel in met de voorwaarden genoemd in deze actievoorwaarden.
 • Voor deelname aan het promotionele kansspel worden, naast de gebruikelijke kosten die aan internetgebruik verbonden zijn, geen extra kosten berekend. Er bestaat daarnaast voor consumenten geen (aankoop)verplichting ten aanzien van deelname.
 • De deelnemer garandeert dat de door hem/haar persoonlijke opgegeven gegevens tijdens de registratieprocedure correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De deelnemer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult.
 • De deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn om aan deze actie te kunnen deelnemen.
 • Hofstra Schildersgroep BV  is gebonden aan de inhoud van deze voorwaarden.
 • Door deelname aan het promotionele kansspel wordt toestemming verleend aan Hofstra Schildersgroep BV om informatie toe te sturen in het kader van marketingactiviteiten. Bij ieder communicatiemoment is een mogelijkheid opgenomen om deze toestemming permanent in te trekken.
 • De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Hofstra Schildersgroep BV en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens van de deelnemers worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 3: Speelwijze

 • Een deelnemer aan het promotionele kansspel is een ieder die zijn of haar gegevens (NAW) op de daarvoor beoogde plek in het actieformulier invoert.
 • Iedereen mag één maal haar gegevens achterlaten, maar men kan maar één keer winnen.
 • Alle inzendingen worden eigendom van Hofstra Schildersgroep BV

Artikel 4: Vaststelling Winnaars

 • De winnaar van de prijzen worden per e-mail en social media geïnformeerd. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld en niet overdraagbaar aan andere rechtspersonen.
 • De prijswinnaar dient zich binnen 7 dagen na bekendmaking van de prijs via Facebook en een persoonlijke e-mail te melden om de prijs te ontvangen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Artikel 5: Publicatie

 • Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Hofstra Schildersgroep BV  om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.

Artikel 6: Prijzen

 • Deelnemers maken kans op de prijzen zoals vermeld staan op de actiepagina.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 • Hofstra Schildersgroep BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze actie voortvloeiende schade.
 • Hofstra Schildersgroep BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren prijzen.
 • Hofstra Schildersgroep BV  verleent geen garanties op de te verstrekken prijzen.
 • Indien een prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.

Artikel 8: Slotbepaling

 • Op deze actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, een waarde cheque en kortingen.
 • Voor de flyer actie (tot 25% korting) geldt een staffel korting op de voor gecalculeerde arbeidsuren
 • Maximale kortingsbedrag bij de flyer actie (tot 25% korting) bedraagt €500,- (excl. BTW)
 • De flyer actie is geldig tot en met 31 december 2014.
 • Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
 • Hofstra Schildersgroep BV  behoudt zich het recht voor om inzendingen en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Hofstra Schildersgroep BV  behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
 • Niets uit de inhoud van deze actie en/of publicatie mag worden verveelvoudigd danwel gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van Hofstra Schildersgroep BV
 • Wijzigingen, typ- en zetfouten voorbehouden.
 • Eventuele vragen of klachten over deze actie kunt u richten aan Hofstra Schildersgroep, postbus 621,7500 AP  te Enschede.